top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 

1. TOEPASSELIJKHEID

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met Dasi, met maatschappelijke zetel te Boskapellei 106, 2930 Brasschaat, KBO 0838826306, onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever verklaart door zijn bestelling de bepalingen ervan te kennen en ze te aanvaarden. De opdrachtgever verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Een overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Dasi. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

 

2. ETHIEK

Dasi is een ambassadeur van culturele, etnische en religieuze waarden en tolerantie. Dasi verwacht van al haar medewerkers, voor zover mogelijk en haalbaar, dat zij een groen beleid en groene praktijken promoten. Discriminatie op grond van onder meer kleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, handicap, religie, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond of burgerlijke staat wordt niet getolereerd. Dasi verwacht van haar medewerkers dat zij: 

denken, praten, handelen en zich gedragen op een wijze die strookt met de waardigheid van een zorgzame en voorkomende vakman; 

te allen tijde de wetgeving van het land of het gastland, de lokale cultuur, tradities, gebruiken en praktijken respecteren;

alle belanghebbenden bij het project met respect, beleefdheid en voorkomendheid behandelen;

zich niet bezondigen aan handelingen van seksueel, fysiek of psychologisch misbruik of uitbuiting van een persoon;

voorzichtig omspringen met het materieel van de opdrachtgever en van iedere belanghebbende bij het project;

respect tonen voor het milieu, met inbegrip van de flora en fauna en dit promoten; 

de grootste discretie aan de dag leggen bij het omgaan met vertrouwelijke informatie van zowel de materialen van de opdrachtgever en/of belanghebbenden.

 

3. BESTELLING EN ANNULATIE

Alle bestellingen moeten schriftelijk per email worden bevestigd door Dasi en door de opdrachtgever. Offertes zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding wordt een bestelling pas aanvaard en wordt de uitvoering ervan slechts aangevat door de Dasi mits volledige vooraf betaling van een voorschot van 50% van de volledige waarde van de bestelling. Een bestelling kan enkel schriftelijk geannuleerd worden. De annulering is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Dasi. In dat geval is er door de opdrachtgever minstens een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van de bestelling met een minimum van 125€ excl BTW behoudens de mogelijkheid om een hogere vergoeding te eisen wegens de effectieve geleden schade. In geval van annulering of het uitstel door de opdrachtgever van een (gehele of gedeeltelijke) bestelling minder dan 24 uur voor de datum waarop de uitvoering ervan is gepland zal een schadevergoeding van twee derden van het bedrag van de bestelling door Dasi worden gefactureerd.

 

4. LEVERING EN AANVAARDING 

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Geboortedrukwerk wordt getracht binnen de 1 à 3 werkdagen te leveren. Dasi streeft er evenwel naar de leveringstermijnen te respecteren en zal vertragingen meedelen aan de opdrachtgever. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schade-vergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling. De opdrachtgever hoort de ontwerpen, werken en/of producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk plaats vinden, binnen de acht dagen na de levering en in ieder geval voor gebruik, op straffe van verval van de klacht. Alle informatie die Dasi beschikbaar stelt over een werk of ontwerp is steeds onder voorbehoud van fouten, vergissingen of foute inlichtingen door de opdrachtgever. Foto’s of audiovisuele producties op de website van Dasi zijn louter informatief en in geen geval bindend. 

Tenzij andere overeengekomen in de bijzondere voorwaarden zijn in een offerte en bestelling 2 correctierondes van de geleverde ontwerpen, werken en/of producenten begrepen. Bijkomende aanpassing van de ontwerpen, werken en/of producten in functie van opmerkingen van de opdrachtgever kunnen uitmonden in extra tijdsbesteding en bijkomende kosten en vergoeding voor Dasi. Deze worden verrekend aan 60€ excl BTW. Dasi zal de opdrachtgever tijdig of voor de aanvang van de extra tijdsbesteding en het aangaan van bijkomende kosten inlichten. De opdrachtgever beslist in functie hiervan of de gevraagde bewerking van de ontwerpen, werken en/of producten wordt doorgevoerd aan de overeengekomen meerprijs. 

 

5. VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

De opdrachtgever/ opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Dasi mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en benodigde materialen.

 

6. GEBRUIK ANDERE LEVERANCIERS

Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Dasi houdt zich voor de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Dasi, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

 

7. OPENBAARMAKING EN VERVEELVOUDIGING

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

 

8. FACTURATIE EN BETALING 

Facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldatum en op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Protest van facturen dient binnen de vijf werkdagen na factuurdatum, schriftelijk en aangetekend aan Dasi bezorgd te worden. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% op het totaalbedrag van desbetreffende factuur met een minimum van 50€ excl BTW,- en nalatigheidsinteresten van 12% per jaar tot datum van effectieve betaling. Bij bestelling betaalt de opdrachtgever een voorschot van 50% op het aangegeven rekeningnummer voor de aangegeven vervaldatum. De resterende 50% dient op hetzelfde rekeningnummer betaald te worden, uiterlijk 14 dagen na levering van diensten en na ontvangst van de saldofactuur.

Hierna gebeurt de overdracht van materiële eigendom op roerende goederen geleverd door Dasi.

 

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

Behoudens de intellectuele eigendomsrechten die Dasi toebehoren, zal de Opdrachtgever Dasi vrijwaren voor en beschermen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk door de opdrachtgever op octrooien, licenties, handels- en fabrieksgeheimen, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, tekeningen en modellen die gevorderd worden door derden bij de levering van producten of diensten door Dasi. Dasi vrijwaart de Opdrachtgever voor alle vorderingen en schadevergoedingen die voortvloeien uit een inbreuk door Dasi op auteurs- en naburige rechten evenals persoonlijkheidsrechten van derden die in opdracht van Dasi hebben bijgedragen aan de uitvoering van de bestelling van de opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Dasi het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. Het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van de te leveren bestelling van goederen en/of diensten, gebaseerd op een ontwerp van Dasi komt haar exclusief toe, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Dasi is ten allen tijde gerechtigd haar werk te signeren en/of haar naam te vermelden op het ontwerp, op het product of in de generiek/colofon van een publicatie of op een aankondiging. Tenzij anders overeengekomen heeft de Dasi, het recht om alle elementen van de bestelling te gebruiken voor promotie, onder meer op haar website en social media. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Dasi, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

Zonder voorafgaande toestemming van Dasi is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Dasi openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Dasi dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van Dasi. 

 

10. BEWIJSEXEMPLAREN

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Dasi kosteloos 3 tot 10 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

 

11. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

De door Dasi geleverde goederen of diensten beantwoorden aan de normen en praktijken van zorgvuldigheid, vaardigheid en ijver die gewoonlijk worden gehanteerd bij gelijkaardige ondernemingen onder gelijkaardige omstandigheden op het ogenblik van de bestelling en beantwoorden aan de overeengekomen specificaties en vereisten vermeld in de bestelling. Het risico en de kosten van transport van producten en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd of tenzij er sprake is van verwaarlozing of grove fout door Dasi. Dasi zal enkel aansprakelijk zijn voor de directe schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van haar grove nalatigheid, zware fout of opzet in het kader van de uitvoering van de bestelling. In geen geval zal zij aangesproken kunnen worden tot vergoeding van indirecte schade zoals winstderving, verlies van cliënteel, enige vorm van intresten, (invordering)kosten…. De aansprakelijkheid van Dasi is steeds beperkt tot de totale waarde van de bestelling of zal, bij gebreke aan dergelijke waardebepaling, nooit een maximaal bedrag van 200€ excl BTW overschrijden. 

Dasi kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Dasi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

 

12. VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie (met inbegrip van documenten, bestanden, beeldmateriaal, presentatiedecks of methodieken, creatieve inhoud en ideeën, software, financiële informatie, opdrachtgevereninformatie …), van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld aan een van de partijen, is en blijft eigendom van de partij die de informatie oorspronkelijk bezat; zal met vertrouwelijkheid worden behandeld door de andere partij en op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de eigenaar; zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld, en zal op eerste verzoek van de eigenaar worden terugbezorgd.

 

13. VOORTIJDIGE BEËINDIGING EN OVERMACHT

Elke Partij mag de uitvoering van de bestelling voorafgaand aan de levering of aanvaarding ervan beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij: (i) als de andere partij een handeling heeft gesteld die oneerlijkheid, ontrouw, corruptie of fraude inhoudt, (ii) als de andere Partij een grove nalatigheid begaat, opzettelijk wangedrag vertoont, geen professioneel of geen ethisch gedrag aan de dag legt met betrekking tot de uitvoering of (iii) als de andere partij een materiële bepaling of voorwaarde schendt en nalaat de situatie binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe recht te zetten; (iv) indien een geval van overmacht langer dan 1 maand aanhoudt en Partijen er niet in geslaagd zijn een gepaste oplossing te vinden, (v) met onmiddellijke ingang als de andere Partij insolvabel of failliet zou worden verklaard of een overdracht doet of andere regeling treft ten gunste van haar schuldeisers. Geen enkele Partij zal aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van haar verplichtingen (behoudens de betaling van eventueel verschuldigde bedragen) wanneer deze niet-naleving een gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke wil, zoals, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, stakingen, sociale onrust, oorlog (verklaard of niet verklaard), embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, voorschriften van de overheid.

De beëindiging gebeurt zonder afbreuk te doen aan eventuele rechten die een Partij zou hebben met betrekking tot een eventuele schending door de andere Partij van een van de bepalingen, wanneer deze schending voor de beëindiging gebeurde.

In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Dasi redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Dasi, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

 

14. NIETIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

Deze algemene aankoopvoorwaarden evenals de toepassing ervan bij de uitvoering van bestellingen of leveringen van goederen worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van de woonplaats van Dasi, België.

 

15. PRIVACYVERKLARING

Uw persoonsgegevens worden door Dasi – Silke Daneels, Boskapellei 106, 2930 Brasschaat verwerkt, voor opdrachtgeverenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aanvraag of bestelling en voor direct marketing (nieuwsbrief) om u nieuwe producten voor te stellen op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op silke@dasi.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

bottom of page